Sugboanon Nga Bibliya
on November 27, 2017

Kining bag-ong app mopadangat kanimo nga mo-download og Cebuano Ang Biblia, Bugna Bersyon sa Biblia (CebB), gimantala tuig 1917.

Karon matagamtaman nimo ang pagkamaayong bersion sa Balaang pulong sa pinulongang Cebuano, ang ikaduhang pagkalawak ng ginaistoryang pinulongan sa Pilipinas.

Ang kumpletong Biblia sa Cebuano unang gimantala sa tuig 1917.

Ang bersion nga ‘Bugna’ naglakip sa orihinal nga Bag-ong Kasabotan sa 1917, ug ang ngalang “Bugna” nagikan sa ngalan nga gihatag sa libro sa Pinadayag.

Ang Bag-ong Kasabotan sa Bersiong Bugna nakabase sa Textus Receptus, ang samang gigamit isip base sa giilang Bersion sa Ingles nga King James. Adunay gitala nga grado sa pagkaparehas sa mga teksto, ug tungod niini, ginganlan kini nga Cebuano King James Version.

Gamit niining app, ang Biblia mas magamit na kaysa sa una!

Unsa ang kalahian niining app sa Biblia ikumparar sa ubang apps?

– Libre kini

– Adunay kumpletong Biblia sa klaro, kontemporaryo nga pinulongang Cebuano

– Awdio nga Biblia kini

– Mogana kini offline, walay koneksyon sa Internet

– Simple ang iyang interface

– Maka-highlight ug maka-bookmark og mga bersikulo

– Mohimo og listahan sa mga paborito ug modungag og imong kaugalingong mga notes

– Padalhan niini pinaagi sa email o SMS o ishare kini sa Facebook o Twitter

– Awtomatiko nga mahinunduman ang app sa bersikolo nga niaging nabasa

– Dali nga panukiduki pinaagi sa keyword

– Ilisan ang kinadak-an sa font sa teksto

– Pag-set sa mode sa adlaw o gabii aron maprotektar ang mga mata

Pag-download sa kumpleto Biblia sa Cebuano, 66 ka mga libro nga gibahin sa Daan ug Bag-ong Kasabotan.

Pili-a ang paboritong kapitulo ug sugdan ang pagbasa:

Daang Kasabotan:

Genesis, Exodo, Levitico, Mga Numero, Deuteronomio, Josue, Mga Huhukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Kronikas, 2 Kronikas,Esras, Nehemiah, Ester, Job, Salmo, Mga Panultihon, Eclesias, Mga Awit, Isaias, Jeremias, Mga Pagbangotan, Ezekiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habakuk, Sofonias, Hageo, Zacarias, Malaquias.

Bag-ong Kasabotan:

Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Buhat, Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1Tesalonica, 2 Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Rebelasyon.

https://play.google.com/store/apps/details?id=sugboanon.nga.bibliya


Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Be the first to comment